آذر ماجدی : چهل سال پس از قیام بهمن. در چهلمین سال تولد جنبش آزادی زن!

از قیام ۲۲ بهمن تا ۸ مارس که زنان در اعتراض به فرمان خمینی بر اجباری کردن حجاب اسلامی به خیابان ها آمدند فقط سه هفته طول کشید. قیام در طرح آلترناتیو سازی دولتهای غربی برای جانشینی رژیم سلطنت با یک رژیم اسلامی قرار نداشت. قرار بود ارتش به دست بوسی خمینی برود و دو نظام در “صلح و صفا”... 

شهلانوری: زهرا رهنورد هم”یواشکی”آمد

ویدا موحد، زن جسوری که نه در ظرفیت “آزادی های یواشکی” و “چهارشنبه های سفید” بلکه در علنی ترین شکل ممکن و در یکی از شلوغ ترین معابر شهر حجاب اسلامی را از سر برداشت، یکبار دیگر اعلام کرد که جامعه ايران جامعه اى اسلامى نيست. این رژيم استبدادى حاکم بر ايران است که اسلامى است.... 

سرنگونی یا براندازی؟”مته به خشخاش نگذارید!”

آذر ماجدی: وجه تسمیۀ “براندازی” چیست؟ براندازی لغت تازه اختراع شده ای است با یک هدف معین سیاسی – ایدئولوژیک. تاریخاً در فرهنگ سیاسی از سرنگونی یک نظام صحبت می شود. معمولا در کشورهایی که تحت یک نظام استبدادی قرار دارند از تعویض دولت سخن نمی رود؛ زیرا تعویض دولت با دموکراسی... 

حجاب اجباری یا حجاب اسلامی،ترفند جدید حکومتی!

حجاب ابزار و سمبل سرکوب و بردگی زن است. حجاب بیرق جنبش اسلامی است. اسلام یک ایدئولوژی تماما زن ستیز است. ضد انقلاب اسلامی بدنبال شکست انقلاب ٥٧ با ابتکار و مدد دولتهای امپریالیستی بقدرت رسید و در قامت یک ضدانقلاب هار سرکوبی خونین علیه انقلابیون، چپ و کمونیست، آزادیخواه و ترقیخواه... 
 
از قیام ۲۲ بهمن تا ۸ مارس که زنان در اعتراض به فرمان خمینی بر اجباری کردن حجاب اسلامی به خیابان ها آمدند فقط سه هفته طول کشید. قیام در طرح آلترناتیو سازی دولتهای غربی برای جانشینی رژیم سلطنت با یک رژیم اسلامی قرار نداشت. ق
آذر ماجدی : چهل سال پس از قیام بهمن. در چهلمین سال تولد جنبش آزادی زن!
iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-60GbIsqTg0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
آذر ماجدی: به پیشواز 8 مارس روز جهانی زن
ویدا موحد، زن جسوری که نه در ظرفیت "آزادی های یواشکی" و "چهارشنبه های سفید" بلکه در علنی ترین شکل ممکن و در یکی از شلوغ ترین معابر شهر حجاب اسلامی را از سر برداشت، یکبار دیگر اعلام کرد که جامعه ايران جامعه اى اسلامى نيست. ای
شهلانوری: زهرا رهنورد هم
آذر ماجدی: وجه تسمیۀ "براندازی" چیست؟ براندازی لغت تازه اختراع شده ای است با یک هدف معین سیاسی – ایدئولوژیک. تاریخاً در فرهنگ سیاسی از سرنگونی یک نظام صحبت می شود. معمولا در کشورهایی که تحت یک نظام استبدادی قرار دارند ا
سرنگونی یا براندازی؟
حجاب ابزار و سمبل سرکوب و بردگی زن است. حجاب بیرق جنبش اسلامی است. اسلام یک ایدئولوژی تماما زن ستیز است. ضد انقلاب اسلامی بدنبال شکست انقلاب ٥٧ با ابتکار و مدد دولتهای امپریالیستی بقدرت رسید و در قامت یک ضدانقلاب هار سرکو
حجاب اجباری یا حجاب اسلامی،ترفند جدید حکومتی!
http://issuu.com/siavashshahabi/docs/jedal-alternativha-chap-va-masele http://issuu.com/siavashshahabi/docs/jedal-alternativha-chap-va-masele
جدال آلترناتیوها ، چپ جامعه و مسئله آلترناتیو حکومتی
طی این روزهای تاریخ ساز، در شرایطی که مردم ایران بخیابان ها آمده اند و نفرت و انزجار خود از رژیم  اسلامی را فریاد زده اند، خبر بستری شدن شاهرودی قاتل در یک کلینیک خصوصی به ریاست یک دکتر ایرانی در شهر هانوفر آلمان پخش شده
شاهرودی قاتل بجرم جنایت علیه بشریت باید محاکمه شود!
جدال آلترناتیوها ، چپ جامعه و مسئله آلترناتیو حکومتی

http://issuu.com/siavashshahabi/docs/jedal-alternativha-chap-va-masele

 
 
 
 
   
» آذر ماجدی: به پیشواز 8 مارس روز جهانی زن
» شهلا نوری : به پیشواز 8 مارس روز جهانی زن!
» Azar Majedi on mass-protests in Iran against the Islamic regime

© 2020 - تمامی حقوق متعلق به سازمان آزادی زن است.

طراحی لاگ