مقالات

آذر ماجدی

خشونت نسبت به زنان، مقصر کیست؟

آذر ماجدی در گوگل عبارت خشونت نسبت به زن را جستجو کنید تا با یک ماتریال عظیم در باره آمارهای مختلف از خشونت نسبت به زنان روبرو شوید. از تجاوز و ایذاء جنسی تا کتک زدن و ضرب و جرح و قتل زنان. کمپین های وسیع برای مقابله و ریشه [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

خرافه مذهب ریشه کن می شود، خرافه ناسیونالیسم را ریشه کن کنیم!

پنج هیچ به ضرر ناسیونالیسم! خیزش انقلابی، مذهب و ناسیونالیسم خرافه مذهب ریشه کن می شود، خرافه ناسیونالیسم را ریشه کن کنیم! آذر ماجدی ناسیونالیسم و مذهب دو رکن اصلی ایدئولوژیک نظام سرمایه داری اند. دو رکن اصلی تحمیق و به بردگی کشاندن توده مردم و طبقه کارگر. مذهب پدیده [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

ح ک ک کاسۀ داغتر از آش سلطنت!

آذر ماجدی یک عده اوباش سلطنت طلب به دو نفر از تظاهرات کنندگانی که در میدان ترافالگار لندن از بلندگو شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر می دادند، حمله فیزیکی کرده اند. فیلم این حمله در فیس بوک موجود است. ح ک ک اطلاعیه رسمی داده و [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

جایزه “شجاعت” به کوپل دلقک رژیم چنجی!

یک جایزه دیگر به مسیح علینژاد و زلنسکی جایزه “آکسی” برای شجاعت به مسیح علینژاد و زلنسکی اهدا شده است. مضحک است! این اولین بار نیست که این عروسک خیمه شب بازی این چنین لانسه می شود و جایزه می گیرد. در چند ماه اخیر این دومین بار است که [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

دولت موقت آمریکایی نمیخوایم، نمیخوایم!

طرح های  دست راستی آمریکایی خنثی باید گردد! آذر ماجدی جنبش اعتراضی وارد پنجمین هفته شد. فاکتور های معینی این خیزش را از جنبش های اعتراضی پیشین متمایز می کند. این جنبش سریعا سراسری شد. مردم در بسیاری از شهرها به خیابان ها آمده اند و سرکوب خشن رژیم اسلامی [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

What do people want in Iran? Unveil Iran!

Azar Majedi Iran once again has become the scene of revolt, protest and bloodshed. Even though protests are nothing new in Iran; this time there is a marked difference in the protest movements occupying the streets of many cities and towns in Iran. As the mood, expression of revolt and [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

جنبش انقلابی جنبش آزادی زن

خصلت “زنانه” انقلاب آذر ماجدی تاکنون، طی تاریخ، هیچ جنبش انقلابی این چنین با خواست آزادی زن در هم تنیده نبوده است. این چنین خواست آزادی زن در راس خواست های آن قرار نداشته است. این چنین زن و مرد در کنار هم و با صدای رسا آزادی زن را [ادامه مطلب]

اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

On 9 November, join our London forum on the protests in Iran, with speakers including Iranian socialist feminists. What’s the latest with the inspiring upsurge of protests for women’s rights and democracy in Iran? Do they have the possibility of overthrowing the Islamic Republic regime? What kind of government might [ادامه مطلب]

logo

جنبش انقلابی مردم قوی تر و همبسته تر به پیش می رود!

اطلاعیه ها

یک روز تاریخی در نبرد آزادیخواهی و برابری طلبی با ارتجاع و سیاهی! چهارشنبه ۴ آبان در تاریخ به ثبت خواهد رسید. در یادبود مهسای عزیز هزاران نفر بسوی مزارش راهپیمایی کردند. بر سر مزارش شعار دادند، تعهد بستند که این رژیم جنایتکار ضد زن را به زیر خواهند کشید [ادامه مطلب]

What do people want in Iran? Unveil Iran!

آذر ماجدی

Azar Majedi Iran once again has become the scene of revolt, protest and bloodshed. Even though protests are nothing new in Iran; this time there is a marked difference in the protest movements occupying the streets of many cities and towns in Iran. As the mood, expression of revolt and [ادامه مطلب]

جنبش انقلابی جنبش آزادی زن

آذر ماجدی

خصلت “زنانه” انقلاب آذر ماجدی تاکنون، طی تاریخ، هیچ جنبش انقلابی این چنین با خواست آزادی زن در هم تنیده نبوده است. این چنین خواست آزادی زن در راس خواست های آن قرار نداشته است. این چنین زن و مرد در کنار هم و با صدای رسا آزادی زن را [ادامه مطلب]

logo

جنبش آزادی با قدرت بمیدان آمده است

اطلاعیه ها

حجاب اسلامی، آپارتاید جنسی و ستمکشی زن را بمصاف طلبیده است جنبش آزادی زن اولین اعتراض وسیع و توده ای علیه رژیم اسلامی را سازمان داد. هزاران زن در ۸ مارس ۱۳۵۷ دراعتراض به فرمان حجاب خمینی به خیابان ها آمدند. فریاد زدند آزادی زن نه شرقی نه غربی جهانی [ادامه مطلب]