قاتلان فرخنده در مجلس افغانستان وپارلمانهای دول غربی نشسته اند!