با آذر ماجدی به پیشواز روز جهانی کارگر،پیش زمینه های جنگ در اوکراین