آذر ماجدی، کنفرانس آزادی زن ۲۰۱۷ ،اسلام سیاسی و مبارزه زنان برای برابری.