جنبش اعتراضی در قزاقستان ، بی آبرویی ناسیونالیسم کرد و حمله به منصور حکمت