طرح سازماندهی ارگانهای سازمان آزادی زن
۲۹ و ۳۰ مه ۲۰۰۴

کنفرانس سازمان عالی تری ارگان رهبری سازمان آزادی زن است که حداقل هر دو سال یکبار تشکیل می شود . کنفرانس از نمایندگان جمع های سازمانی تشکیل می شود که به رای مستقیم اعضای سازمان انتخاب شده اند . کنفرانس شورای مرکزی سازمان را از میان نمایندگان انتخاب میکند.
شورای مرکزی بالاترین مرجع تشکیلاتی سازمان آزادی زن در فاصله دو کنفرانس است. شورای مرکزی سازمان هر سال حداقل یکبار اجلاس خود را برگزار میکند. اجلاس اضطراری سازمان بنا به درخواست دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب اکثریت شورای مرکزی سازمان تشکیل خواهد شد.

شورای مرکزی سازمان رئیس سازمان آزادی زن را از میان کاندیداها انتخاب میکند . رئیس سازمان مسئول سازماندهی و پیشبرد فعالیتهای متنوع سازمان آزادی زن است .

شورای مرکزی پلاتفرم و الویتهای سیاسی رئیس سازمان را با جرح و تعدیلاتی که لازم تشخیص دهد به عنوان سند رسمی و خط مشی دوره ای سازمان آزادی زن تصویب میکند. مصوبات شورای مرکزی به وظایف رئیس سازمان اضافه میشود.
رئیس سازمان جمعی را به عنوان هیات مسئولین ( بطور نمونه سردبیر نشریات انگلیسی . فارسی . مسئول رادیو . مسئول تشکیلات خارج . مسئول تشکیلات داخل . مسئول ارتباطات و پخش نشریه . مسئول روابط عمومی . مسئول هماهنگی با سازمان آزادی زن عراق و سایر ارگانهای سازمان را ) برای پیشبرد فعالیتهای سازمان انتخاب و برای گرفتن رای اعتماد به شورای مرکزی معرفی میکند.

هیات مسئولین رهبری سیاسی و اجرایی سازمان آزادی زن را تشکل میدهد که مستقیما تحت نظر و به عنوان تیم تحت مسئولیت رئیس سازمان فعالیت میکند . در هیات مسئولین تصمیم نهایی بعهده رئیس سازمان است . عزل و نصب مسئولین و ترمیم ترکیب هیات بعهده رئیس سازمان است .

شورای مرکزیی مرجع دریافت و رسیدگی به شکایات از رئیس سازمان و اعضای هیات مسئولین است .

تبصره : تا زمانیکه کنفرانس شورای مرکزی سازمان آزادی زن شکل دهد جمع کنونی که توسط رئیس سازمان شکل گرفته است در ظرفیت شورای مرکزی سازمان آزادی زن فعالیت خواهد کرد. پیوستن اعضای جدید به شورای مرکزی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید شورای مرکزی میباشد.
مصوب اولین نشست شورای مرکزی به تاریخ ۲۹ و ۳۰ می ۲۰۰۴

اصول تشکیلاتی سازمان آزادی زن

سازمان آزادی زن تشکل تمام کسانی است که برای آزادی و برابری زن و مرد مبارزه میکنند.

اهداف سازمان آزادی زن در بیانیه سازمان بیان شده است .
عضویت در سازمان آزادی زن داوطلبانه است . هر زن و مرد بالای ۱۶ سال که خواهان عضویت در سازمان آزادی زن باشند ، میتوانند به عضویت سازمان آزادی زن در آیند. کناره گیری و خروج از سازمان آزادی زن نیز داوطلبانه است .

واحد پایه سازمان آزادی زن جمع های آزادی زن است . جمع های آزائی زن برای پیشبرد اهداف خود مستقیما در تماس با رهبری سازمان آزادی زن قرار میگیرند.

وظایف عمومی جمع های آزادی زن عبارتند از :

۱- تبلیغ و گسترش اهداف سازمان
۲-تکثیر و توزیع نشریات و ادبیات سازمان آزادی زن
۳-جمع آوری کمک مالی
۴-حضور و دخالت در اعتراضات اجتماعی
۵-کمک به ایجاد جمع های جدید آزادی زن
۶-ارتباط منظم با رهبری سازمان

سازمان آزادی زن در زندگی خصوصی اعضای خویش کنکاش نمی کند . سازمان مجاز است که هر زمان رفتار و عملکرد هر یک از اعضا در زندگی اجتماعی ناقض پرنسیپهای سازمان زن باشد ، عضویت فرد مزبور را لغو کند.

مصوب اولین نشست شورای مرکزی سازمان به تاریخ ۲۹ و ۳۰ مه ۲۰۰۴

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*