Uncategorized

نامه جولین آسانژ به چارلز سوم

Azar Majedi مترجم: آذر ماجدی به اعلیحضرت پادشاه چارلز سوم! در تاجگذاری ارباب ام، فکر کردم موقعیت مناسبی است تا صمیمانه از شما دعوت کنم که از پادشاهی درون پادشاهی تان، (یعنی) زندان بل مارش اعلیحضرت بازدید کنید.  بی تردید کلمات خردمندانه نمایشنامه نویس معروف را بخاطر می آورید: “خصوصیت [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

در آستانه ۸ مارس روایت های راست و چپ از مساله و رهایی زن!

آذر ماجدی  در آستانه ۸ مارس، روز جهانی آزادی زن هستیم. امسال، بویژه برای جنبش آزادی زن در ایران، ۸ مارس رنگ و بویی دیگر دارد. طی سال گذشته نبرد زنان آزادیخواه با همراهی و همبستگی مردان آزادیخواه در ایران با رژیم اسلامی بر سر حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی [ادامه مطلب]

اطلاعیه ها

On 9 November, join our London forum on the protests in Iran, with speakers including Iranian socialist feminists. What’s the latest with the inspiring upsurge of protests for women’s rights and democracy in Iran? Do they have the possibility of overthrowing the Islamic Republic regime? What kind of government might [ادامه مطلب]

logo
اطلاعیه ها

جنبش انقلابی مردم قوی تر و همبسته تر به پیش می رود!

یک روز تاریخی در نبرد آزادیخواهی و برابری طلبی با ارتجاع و سیاهی! چهارشنبه ۴ آبان در تاریخ به ثبت خواهد رسید. در یادبود مهسای عزیز هزاران نفر بسوی مزارش راهپیمایی کردند. بر سر مزارش شعار دادند، تعهد بستند که این رژیم جنایتکار ضد زن را به زیر خواهند کشید [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

What do people want in Iran? Unveil Iran!

Azar Majedi Iran once again has become the scene of revolt, protest and bloodshed. Even though protests are nothing new in Iran; this time there is a marked difference in the protest movements occupying the streets of many cities and towns in Iran. As the mood, expression of revolt and [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

جنبش انقلابی جنبش آزادی زن

خصلت “زنانه” انقلاب آذر ماجدی تاکنون، طی تاریخ، هیچ جنبش انقلابی این چنین با خواست آزادی زن در هم تنیده نبوده است. این چنین خواست آزادی زن در راس خواست های آن قرار نداشته است. این چنین زن و مرد در کنار هم و با صدای رسا آزادی زن را [ادامه مطلب]

logo
اطلاعیه ها

جنبش آزادی با قدرت بمیدان آمده است

حجاب اسلامی، آپارتاید جنسی و ستمکشی زن را بمصاف طلبیده است جنبش آزادی زن اولین اعتراض وسیع و توده ای علیه رژیم اسلامی را سازمان داد. هزاران زن در ۸ مارس ۱۳۵۷ دراعتراض به فرمان حجاب خمینی به خیابان ها آمدند. فریاد زدند آزادی زن نه شرقی نه غربی جهانی [ادامه مطلب]

logo
اطلاعیه ها

شعار ما نه به حجاب اسلامی

حجاب سمبل و ابزار سرکوب زنان است. حجاب بیرق رژیم اسلامی است. بعنوان یک انسان آزادیخواه باید مخالف حجاب اسلامی بود. تلاش برای پایین آوردن سقف آزادیخواهی و آب ریختن در جنبش آزادیخواهی خصیصه جنبش اصلاح طلب حکومتی بوده است. اولین یورش رژیم اسلامی به جامعه تحمیل حجاب اسلامی به [ادامه مطلب]

logo
اطلاعیه ها

سرنگونی دوفاکتوی حجاب

هجوم رژیم سیاه اسلامی حجاب بیرق رژیم و جنبش اسلامی است. حجاب لوگوی این نظام سرکوب و جنایت است. رژیم اسلامی بدون حجاب و آپارتاید جنسی نمی تواند دوام بیاورد. تحمیل حجاب اسلامی به زنان پیش درآمد تحمیل حجاب اختناق بر کل جامعه بود. همواره یورش به جامعه برای تحکیم [ادامه مطلب]

logo
اطلاعیه ها

هشت مارس را به روز اعتراض متحد و متشکل علیه رژیم و جنبش اسلامی بدل کنیم

جنبش آزادی زن بیش از پیش در مقابل جمهوری اسلامی قد علم کرده است. تقابل گسترده زنان با حجاب اسلامی و نفی علنی و آشکار آن به یکی از مشکلات جدی رژیم اسلامی بدل شده است. نه به حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی بطور خودبخودی و سازمانیافته ابراز می شود. [ادامه مطلب]