آذر ماجدی

What do people want in Iran? Unveil Iran!

Azar Majedi Iran once again has become the scene of revolt, protest and bloodshed. Even though protests are nothing new in Iran; this time there is a marked difference in the protest movements occupying the streets of many cities and towns in Iran. As the mood, expression of revolt and [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

جنبش انقلابی جنبش آزادی زن

خصلت “زنانه” انقلاب آذر ماجدی تاکنون، طی تاریخ، هیچ جنبش انقلابی این چنین با خواست آزادی زن در هم تنیده نبوده است. این چنین خواست آزادی زن در راس خواست های آن قرار نداشته است. این چنین زن و مرد در کنار هم و با صدای رسا آزادی زن را [ادامه مطلب]

logo
اطلاعیه ها

جنبش آزادی با قدرت بمیدان آمده است

حجاب اسلامی، آپارتاید جنسی و ستمکشی زن را بمصاف طلبیده است جنبش آزادی زن اولین اعتراض وسیع و توده ای علیه رژیم اسلامی را سازمان داد. هزاران زن در ۸ مارس ۱۳۵۷ دراعتراض به فرمان حجاب خمینی به خیابان ها آمدند. فریاد زدند آزادی زن نه شرقی نه غربی جهانی [ادامه مطلب]

logo
اطلاعیه ها

شعار ما نه به حجاب اسلامی

حجاب سمبل و ابزار سرکوب زنان است. حجاب بیرق رژیم اسلامی است. بعنوان یک انسان آزادیخواه باید مخالف حجاب اسلامی بود. تلاش برای پایین آوردن سقف آزادیخواهی و آب ریختن در جنبش آزادیخواهی خصیصه جنبش اصلاح طلب حکومتی بوده است. اولین یورش رژیم اسلامی به جامعه تحمیل حجاب اسلامی به [ادامه مطلب]

logo
اطلاعیه ها

سرنگونی دوفاکتوی حجاب

هجوم رژیم سیاه اسلامی حجاب بیرق رژیم و جنبش اسلامی است. حجاب لوگوی این نظام سرکوب و جنایت است. رژیم اسلامی بدون حجاب و آپارتاید جنسی نمی تواند دوام بیاورد. تحمیل حجاب اسلامی به زنان پیش درآمد تحمیل حجاب اختناق بر کل جامعه بود. همواره یورش به جامعه برای تحکیم [ادامه مطلب]

logo
اطلاعیه ها

هشت مارس را به روز اعتراض متحد و متشکل علیه رژیم و جنبش اسلامی بدل کنیم

جنبش آزادی زن بیش از پیش در مقابل جمهوری اسلامی قد علم کرده است. تقابل گسترده زنان با حجاب اسلامی و نفی علنی و آشکار آن به یکی از مشکلات جدی رژیم اسلامی بدل شده است. نه به حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی بطور خودبخودی و سازمانیافته ابراز می شود. [ادامه مطلب]

اطلاعیه ها

نوال السعدوای مبارز خستگی ناپذیر آزادی و برابری جان سپرد!

یکشنبه ۲۱ مارس نوال السعداوی درگذشت. نوال یکی از پیشکسوتان جنبش بین المللی آزادی زن بود. بیش از پنجاه  کتاب، مقالات متعدد و سخنرانی های بسیاری در رابطه با ستمکشی و بیحقوقی زن بویژه تحت اسلام، علیه ستم و سرکوب طبقاتی، بخشی از فعالیت های گسترده اوست. نوال یک پزشک، [ادامه مطلب]

اطلاعیه ها

علیرضا داودی و روبان ۸ مارس

علیرضا داودی و روبان ۸ مارس  یکی از خواص فیس بوک یادآوری خاطرات تلخ و شیرین گذشته است. چند روز پیش عکس روبان ۸ مارس که یادآور روزهای پرتلاش ما برای شناساندن روز جهانی زن به جوانان مقیم ایران بود من را برد به خاطرات سال ۸۵. در یک شب [ادامه مطلب]

اطلاعیه ها

شاهرودی قاتل بجرم جنایت علیه بشریت باید محاکمه شود!

طی این روزهای تاریخ ساز، در شرایطی که مردم ایران بخیابان ها آمده اند و نفرت و انزجار خود از رژیم  اسلامی را فریاد زده اند، خبر بستری شدن شاهرودی قاتل در یک کلینیک خصوصی به ریاست یک دکتر ایرانی در شهر هانوفر آلمان پخش شده است. طی این چند [ادامه مطلب]