سرنگونی دوفاکتوی حجاب

logo

هجوم رژیم سیاه اسلامی

حجاب بیرق رژیم و جنبش اسلامی است. حجاب لوگوی این نظام سرکوب و جنایت است. رژیم اسلامی بدون حجاب و آپارتاید جنسی نمی تواند دوام بیاورد. تحمیل حجاب اسلامی به زنان پیش درآمد تحمیل حجاب اختناق بر کل جامعه بود. همواره یورش به جامعه برای تحکیم اختناق و سرکوب با یورش به زنان هم زمان و همراه بوده است. تابستان در ایران با یورش ارازل و اوباش اسلامی به زنان آغاز می شود. اما امسال متفاوت است.

زنان به تهدیدات این جانیان وقعی نمی گذارند. جنبش اعتراضی در سراسر کشور به میدان آمده است؛ شعارهای “مرگ بر خامنه ای” و “مرگ بر رئیسی” در جامعه طنین انداز است. طبقه کارگر پرچم اعترض را برافراشته است؛ روزی نیست که شاهد اعتراضات کارگری، بازنشستگان و معلمان نباشیم. خیزش های توده ای علیه فقر و فلاکت، سرکوب و کشتار لرزه بر اندام رژیم انداخته است. از هراس مرگ به جان فعالین سیاسی افتاده است، صد ها نفر را دستگیر و زندانی کرده است. برای تحکیم حاکمیت کثیفش به زنان حمله ور شده است. اما حنای آن دیگر رنگی ندارد.

زنان در ایران در عمل و بشکل دوفاکتو حجاب را بدور انداخته اند. حجاب در عمل سرنگون شده است. هجوم نیروهای سرکوب اسلامی نیز نتوانسته حجاب را بر سر زنان بکشد. مرگ این نظام رسیده است. رژیم اسلامی رفتنی است. نه اراجیف و تهدید های خامنه ای و نه هجوم ارازل و اوباش سپاه و بسیج می تواند این موج وسیع توده ای را عقب بنشاند. حجاب اسلامی بهمراه حجاب اختناق به زیر کشیده خواهد شد. جنبش آزادی زن نقشی مهم و کلیدی در سرنگونی این رژیم و در برپایی یک نظام آزاد و برابر و مرفه که زنان در آن نه فقط ازحقوق برابر بلکه از برابری واقعی در کلیه شئون برخوردار خواهند بود.

نه به حجاب اسلامی!

ستم بر زن موقوف!

زنده باد آزادی و برابری بی قید و شرط زنان!

سازمان آزادی زن

۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲