شعار ما نه به حجاب اسلامی

logo

حجاب سمبل و ابزار سرکوب زنان است. حجاب بیرق رژیم اسلامی است. بعنوان یک انسان آزادیخواه باید مخالف حجاب اسلامی بود. تلاش برای پایین آوردن سقف آزادیخواهی و آب ریختن در جنبش آزادیخواهی خصیصه جنبش اصلاح طلب حکومتی بوده است. اولین یورش رژیم اسلامی به جامعه تحمیل حجاب اسلامی به زنان بود و اولین جنبش اعتراضی علیه رژیم اسلامی تظاهرات و اعتراضات زنان علیه حجاب. بیش از چهار دهه جنبش آزادی زن و آزادیخواهی، جنبش خلاصی فرهنگی و ضد مذهبی علیه حجاب و آپارتاید جنسی جنگیده اند و  اکنون اصلاح طلبان حکومتی و جریانات راست به میدان آمده اند تا با شعار “نه به حجاب اجباری” و “نه به گشت ارشاد” جنبش آزادی زن و کل جامعه را به عقب بکشانند. و این در شرایطی است که زنان آزادیخواه عملا حجاب را سرنگون کرده اند. دسته ای به نام “نواندیشان دینی” شعار لغو حجاب اجباری را علم کرده اند و فائزه رفسنجانی نه به گشت ارشاد را شعار می دهد. چپ جامعه و آزادیخواهان باید در مقابل این عقبگرد بایستند. این تحرکات نشانه “پیشروی” این جریانات مرتجع اسلامی نیست؛ این تحرکی برای به عقب کشاندن جامعه و نیروی آزادیخواهی و ضد اسلامی در جامعه و آب ریختن در خواستهای مردم است.

باید نسبت به این تحرکات و تلاش های راست روانه هشیار بود. مرگ رژیم اسلامی فرا رسیده است. جامعه خواهان آزادی و برابری است. جنبش آزادی زن بسیاری از فرامین و قوانین اسلامی را در عمل کنفیکون کرده اند. جامعه برای اسلام و فرامینش تره خورد نمی کند. این واقعیت را هم رژیم اسلامی و هم جریانات دست راستی درک کرده اند. نگران ریشه کن شدن اسلام و دین در جامعه اند. نظام دست راستی برای تحمیل حاکمیت خویش به اسلام و خرافه بعنوان ستونی از ایدئولوژیش نیازمند است. نباید اجازه دهیم که این تحرکات مزورانه و دسیسه ها در جامعه دست بالا پیدا کند. شعار ما مرگ بر حجاب اسلامی است. تلاش ما سرنگونی رژیم اسلامی و ساختن جامعه ای آزاد، برابر و مرفه بر ویرانه های این ارتجاع خونین است. جامعه ای که در آن زنان از آزادی بی قید و شرط و برابری کامل حقوقی و واقعی برخوردار خواهند بود.

زنده باد آزادی زن!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

سازمان آزادی زن

۲۴ ژوئیه ۲۰۲۲