جنبش انقلابی مردم قوی تر و همبسته تر به پیش می رود!

logo

یک روز تاریخی در نبرد آزادیخواهی و برابری طلبی با ارتجاع و سیاهی!

چهارشنبه ۴ آبان در تاریخ به ثبت خواهد رسید. در یادبود مهسای عزیز هزاران نفر بسوی مزارش راهپیمایی کردند. بر سر مزارش شعار دادند، تعهد بستند که این رژیم جنایتکار ضد زن را به زیر خواهند کشید و آزادی و برابری را در ایران حاکم خواهند کرد. مادر عزیز و داغدار مهسا پیامی زیبا به مردم داد. دستش را می فشاریم، به آغوشش می کشیم و با خانواده مهسا پیمان می بندیم که این رژیم را به زیر خواهیم کشید و قاتلین مهسا و صدها هزار انسان را بجرم جنایت علیه بشریت محاکمه خواهیم کرد.

هزاران نفر در همبستگی با خانواده مهسا، بیاد مهسا و برای آزادی و برابری در سراسر کشور به خیابان ها آمدند. شعار “مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر” “جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم” و آزادی و برابری سر دادند. دانشگاه ها به میدان جنگ با نیروهای سرکوب بدل شد. کارگران پروژه ای وپیمانی شرکت های نفت و گاز اعلام اعتصاب کرده اند. جنگ خیابانی با نیروهای سرکوب در گوشه و کنار درگرفته است؛ در بعضی از شهرها مردم دارند کنترل شهر را بدست می گیرند. صحنه هایی زیبا و با شکوه از یک انقلاب عظیم برای آزادی و برابری.

نقش زنان در این جنبش بسیار برجسته بوده است: از سمبل آن که زن جوانی است که توسط زن ستیزان اسلامی به قتل رسید تا صحنه های حجاب سوزان در گوشه و کنار کشور، سرنگونی دوفاکتوی حجاب، شکستن دیوارهای آپارتاید جنسی. این یک جنبش انقلابی عظیم است که یک رژیم جنایتکار مافیایی و ایدئولوژی ارتجاعی ضد زن اسلامی آنرا هدف گرفته است. لحظاتی زیبا و با شکوه از آزادیخواهی و برابری طلبی، از اتحاد و همبستگی، شجاعت و استفامت به نمایش گذاشته است.

این انقلاب را از اینرو زنانه نامیدیم. آزادی و برابری زن نوید بخش یک جامعه آزاد و برابر و انسانی است. به زیر کشیدن ایدئولوژی زن ستیز اسلامی، سوزاندن حجاب، بیرق جنبش اسلامی، به زیر کشیدن آپارتاید جنسی در مرزهای ایران باقی نمی ماند؛ کل منطقه را دگرگون خواهد کرد. ناقوس مرگ رژیم اسلامی در ایران و جنبش اسلامی در منطقه بصدا درآمده است.

در این میان دوازده وزیر امور خارجه زن با جنبش انقلابی مردم اعلام همبستگی کرده اند. از حکومت های مرتجعی که در سرکوب جنبش های آزادیخواهانه نقش دارند. می خواهند مساله را به صرف جنسیت تقلیل دهند تا راحت تر بتوانند از مسیر خارجش کنند. وزرای کشورهای آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا و لیبی! ۴ کشور اول نقشی تعیین کننده در ویرانی خاورمیانه ایفاء کرده اند، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، چند نمونه از ویرانی و کشتار آنهاست. وزیر امور خارجه لیبی؟ با جنبش انقلابی مردم ایران شوخی دارند؟ وزیر امور خارجه ویرانه ای که ناتو در آن بازار برده داری براه انداخته است؟

کارنامه اینها عیان تر و خونین تر از آنست که هیچ انسان و جنبش آزادیخواهانه بتواند آنرا جدی بگیرد. اینها بخشی از تلاش های “رژیم چنچی” آمریکا و ناتو است، تلاش هایی که کوشید در برلین صدای آزادیخواهی و برابری طلبی را خفه کند و شکست خورد.

جنبش انقلابی در ایران هشیار و آگاه است. شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر از گوشه و کنار جامعه به گوش می رسد. شعار نه شاه میخوایم نه ملا قدرت بدست شورا دارد گسترش می یابد. شعار آزادی و برابری در تمام جامعه طنین افکن شده است. نسل جوان ایران از تاریخ آموخته است؛ تسلیم توطئه “همه با هم” نخواهد شد؛ با صدای رسای خود دارد به توطئه گران می گوید که هشیار و آگاه است.

این جنبش را باید با گسترش سازمانیابی قوی تر و محکم تر سازیم. باید در محله، مدرسه، دانشگاه و کارخانه متشکل شویم. باید در مجامع عمومی با هم همنظری کنیم و همدلی و همبستگی خود را تقویت نماییم. باید شوراهای خود را بسازیم. باید شوراهای خود را بعنوان آلترناتیو حکومتی در مقابل جامعه و دنیا قرار دهیم. حکومت شورایی پاسخ این جنبش انقلابی به تمام توطئه های دست راستی و رژیم چنجی است.

زنده باد آزادی و برابری!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

سازمان آزادی زن

۵ آبان ۱۴۰۱- ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲