فراخوان: مردم آزادیخواه گوتنبرگ!

مردم آزادیخواه گوتنبرگ!
جنبش وسیع توده ای در ایران برای جارو کردن اسلام و حکومت اسلامی بمیدان آمده است..

این جنبش برخاسته از اعماق جامعه برخلاف مالیخولیای اصلاح طلبان و ورشکستگان سیاسی، که تلاش دارند این اعتراضات را به باندهای رقیب منتسب کنند، توهمی به حکومت اسلامی و جناح هایش ندارد این جنبشی برای آزادی و برابری و رفاه است که حکومت فقر و گرانی و اختناق اسلامی را بمصاف کشیده است .  در همبستگی با این جنبش توده ای سازمان آزادی زن همه شما را فرا می خواند که همراه و همگام ما پژواک صدای این جنبش، علیه قوانین اسلامی و تبعیض و نابرابری و تعیین تکلیف قطعی با جمهوری اسلامی و اسلام در ایران باشیم.

زمان شنبه:  ششم ماه ژانویه ساعت ۱۴.۰۰

مکان : مقابل سنترال استاشون Drottningstorget

سرنگون باد جمهوری اسلامی

سازمان آزادی زن  –  گوتنبرگ سوئد