خیزش انقلابی در ایران ادامه دارد تلاش غرب برای آلترناتیو سازی